Regulamin

§1 Informacje Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług Antykwariatu Amicus prowadzony przez podmiot gospodarczy „UBUNTU Michał Kacprzak” o numerze NIP 125-160-75-04, REGON 364586050 z właściwą siedzibą w Zielonce (kod pocztowy 05-220) przy ulicy Zaułek 3, (dalej zwany „Sklepem”).  Odbiór zamówień odbywa się pod adresem Zaułek 6 w Zielonce.

2. Jako „Towar” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy traktować książki nowe, książki używane, starodruki, kompaktowe płyty CD, analogowe płyty gramofonowe, artykuły dekoracyjne, meble. których dostarczenie odbywa się za pośrednictwem drogi tradycyjnej, tj. wysłanie Pocztą Polską lub InPost, bądź przygotowanie do odbioru osobistego przez sprzedającego lub osoby do tego upoważnionej w siedzibie Antykwariatu przy ul. Zaułek 6 w Zielonce.  Przedmioty wielkogabarytowe są dostępne jedynie z odbiorem osobistym.

3. Jako „Klienta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy traktować osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Internetowego Antykwariatu Książkowo- Muzycznego, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

4. Antykwariat funkcjonuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8-16. W tych godzinach istnieje możliwość odpowiedzi na zapytania, bądź odebrania wcześniej zamówionego przedmiotu.

§2 Zakup Towaru

1. Proces zakupu polega na wybraniu przez klienta towaru z oferty Antykwariatu przedstawionego na domenie internetowej www.antykwariat-amicus.pl i złożenia zamówienia zakupu korzystając z rzeczonej strony internetowej.

2. W chwili złożenia zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z procesem realizacji zamówienia za pośrednictwem podanego przez siebie adresu e-mail, bądź numeru telefonu.

§3 Koszt zamówienia

1. Cena prezentowanego towaru z pozycji sklepowej nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę jest doliczana do wartości zakupionego przez Klienta towaru.

2. Ostateczny koszt zamówienia składa się z ceny zakupionego towaru i opłaty za dostarczenie.

3. Podane na stronie Sprzedającego ceny zarówno towaru jak i dostawy są cenami brutto.

§4 Opis przedmiotu

1. Antykwariat zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności opisu wystawianych produktów, aby ich opis jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości.
2. Sprzedający oświadcza że w przypadku oferowanego towaru używanego może on posiadać ślady użytkowania, a w szczególności:
I) w przypadku książek:
a) zakurzenia,
b) przytarcia,
c) naderwania,
d) plamy,
e) podkreślenia,
f) podpisy własnościowe,
g) stemple.
II) w przypadku płyt:
a) zakurzenia,
b) zarysowania,
c) plamy,
d) podpisy własnościowe,
e) stemple.

3. Po stwierdzeniu wad fizycznych produktu niewymienionych w opisie, sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie kupującego.

§6 Warunki realizacji zamówienia:

1. Po złożeniu zamówienia na wybrany towar i sposób wysyłki, kupujący otrzyma na swój adres e-mailowy wiadomość potwierdzającą zakup.

2. W powyższej wiadomości zawarty będzie całkowity koszt zamówienia, wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi zapłaty za zamówienie.

3. Przy wyborze formy zapłaty z góry, wysyłka przedmiotu następuje po upływie do 3 dni roboczych od zaksięgowania całości wpłaty za zamówienie.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty, sprzedający w terminie do 2 dni roboczych informuje o tym fakcie kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyjęciu wpłaty i przygotowaniu towaru do wysyłki.

5. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości, pomimo dokonania wpłaty należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mailowego antykwariat-amicus@gmail.com, bądź pod numerem telefonu 514 092 499.

6. Zamówienia są realizowanie zgodnie z kolejnością ich otrzymania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

7. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez kupującego, zakupione produkty o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu wszystkich towarów z zamówienia.

8. Kupujący może wyrazić życzenie o podzieleniu zamówienia na kilka partii. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy wynikłe z takiego podziału są po stronie klienta.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie gdy będzie zawierało poprawne dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, bądź nazwę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej), oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej.

10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy sprzedającego, zobowiązuje się on do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kupującego.

11. Sprzedający nie odpowiada za straty poniesione przez kupującego inne niż koszty zakupionego towaru i dostawy, wynikłe w przypadku niemożności zrealizowania przez siebie zamówienia.

§7 Płatność za zamówienie

1. Antykwariat oferuje trzy sposoby płatności:
a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru w zależności od sposobu dostawy klient płaci przy odbiorze listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi przy odbiorze paczki.
b) przelewem z góry – zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu całej opłaty za towar i dostawę na rachunek bankowy Antykwariatu widoczny przy składaniu zamówienia.

Numer rachunku bankowego Antykwariatu Amicus:
mBank: 35 1140 2004 0000 3202 8106 7514

c) płatność przy odbiorze – zapłacenie za zakupiony towar osobiście w siedzibie Antykwariatu.

§8 Dowód zakupu

1. Każdy Klient jako dowód zakupu towaru otrzymuje od Antykwariatu paragon fiskalny.

2. Jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą i/lub jest podatnikiem podatku VAT, może uzyskać fakturę VAT potwierdzającą zakup. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§ 9
1. Antykwariat realizuje zamówienia wysyłane do Polski oraz za granicę.

2. Jeżeli Klient wyraża chęć dostarczenia towaru poza granicę Polski, zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu
z Antykwariatem za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

§ 10

1. Anulowania zamówienia można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 514 092 499. Anulowane mogą zostać wyłącznie zamówienia które nie zostały jeszcze zrealizowane, tj. nie zostały wysłane do odbiorcy.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

3. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Antykwariat zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

4. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

5. Klient płaci za odesłanie towaru do Antykwariatu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

7. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest następujący:

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta/
Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży……….. zawartej dnia ……………
Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

Z poważaniem,
…………………….

8. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru na adres Antykwariatu.

9. Przesyłki reklamacyjne wysyłane za pobraniem nie są przyjmowane. W celu identyfikacji przesyłki reklamacyjnej, należy załączyć opis przyczyny reklamacji wraz z numerem zamówienia.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Antykwariat zwraca należność za reklamowany towar.

12. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

13. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Antykwariat podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

15. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 10 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§11

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Antykwariatu antykwariat-amicus.pl

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto”.

§12

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§13

Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§14

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych antykwariat-amicus.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

Darmowa wysyłka

Tutaj będzie znajdował się opis, który można zmienić z poziomu panelu.

Unikatowe pozycję

Tutaj będzie znajdował się opis, który można zmienić z poziomu panelu.

Najlepsza cena

Tutaj będzie znajdował się opis, który można zmienić z poziomu panelu.

Bezpieczne płatności

Tutaj będzie znajdował się opis, który można zmienić z poziomu panelu.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.
Shopping Cart